לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Noach

אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו. נ”ל דהנה האדם העוסק בעבודת הבורא יתברך ויתעלה בכל מעשיו, דהיינו אפילו בדברים הגשמיים כמו אכילה ושתיה, שאוכל ושותה בקדושה, עכ”פ בכוונה לדחות את הפסולת ולהעלות את הרוחניות שבו, אזי בכל פעם שעולה ובא בבחינה אחרת יתירה זה נקרא בשם ‘דור’, דהבחינה הראשונה שהיה מתנהג בה, כל ימי נהוגו בה היא כמו ‘דור’, ואחר שנופל מבחינה זאת ונופל לבחינה אחרת, הרי הוא כמו שבא בדור אחר. וזה הוא “דור הולך ודור בא”, פירושו כנ”ל, שזה נופל מבחינה ראשונה שהיה מתנהג עד הנה, הבחינה הזאת הולכת ממנו זה “דור הולך”, “ודור בא”, ג”כ כנ”ל שבא לבחינה אחרת, ואמר הכתוב אך צריך שיהיה באופן “והארץ לעולם עומדת”, פירוש שהארציות, דהיינו הגשמיות, צריך להעמידה שיהא מתנהג בהם בקדושה כנ”ל, והיינו “לעולם עומדת”, ר”ל לעולם העליון. והאדם המתנהג כנ”ל, בא בכל פעם בבחינה אחרת, אבל מי שאינו מתנהג בקדושה לא שייך בו כל זאת, שאין עולה כלל לבחינה אחרת. 

וזהו “דור לדור”, פירוש אדם הרוצה לצאת ולבוא מדור לדור, דהיינו מבחינה לבחינה כנ”ל, “ישבח מעשיך”, פירוש צריך לקדש עצמו אף בגשמיות כ”כ, עד שגם מעשיו הגשמיים ישבחו להשי”ת ב”ה. 

וזהו “נח איש צדיק תמים היה בדורותיו”, פירוש בכל בחינותיו שהיה בו, בכל פעם היה צדיק תמים בהם, וכל זה היה לו מחמת ש”את האלקים התהלך נח”, ר”ל שכל מעשיו לא היו רק לשמו הגדול יתברך, לכן הלך בכל פעם מבחינה לבחינה.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bereshit%2C_Noach.1.1

Leave a comment