לנגדי תמיד
Logged In

Recent posts

If this is your first time here, please check out our Welcome page.


Take a look at the most recent posts below, or use the links at the right to browse specific categories, this week’s parsha, or other posts.

Tikkun Leil Shavuos Guidelines

Tikkun Leil Shavuos Guidelines

Original text below copied from this post

Re: תיקון ליל שבועות הדרך הקצרה מהאריזל וההבטחה

#2 ד’ מאי 05, 2021 12:02 am תיקון מקוצר לליל שבועות

המקובל הגה”צ רבי שריה דבליצקי זצ”ל בהסכמה והקדמה לתיקון ליל שבועות כסדר המוכרח עפ”י האריז”ל כתב: “הוא כולל רק את המחויב ע”פ רבינו האריז”ל שהוא הקריאה בסדר תנ”ך, היות והתיקונים שהודפסו עד היום בין האשכנזים ובין הספרדים, הוסיפו הרבה – ע”פ ספרן של קדושי עליון, כגון השל”ה ועוד – כגון כל סדר המשניות ועוד. שאין בזה חיוב ע”פ האריז”ל. ורק מרפה ידי ת”ח מלקרוא לגמרי את התיקון לרוב ארכו, ברצותם גם ללמוד את סדר לימודם שלהם. אך בראותם עתה שסדר החיוב הוא רק התנ”ך שאין זמן קריאתו ארוך כ”כ, יוכלו לקיים שניהם.

סימונים בתיקון הרגיל

מי שמבקש לעשות רק את “הסדר המוכרח בענין המקרא” כלשון האריז”ל, ויש לו ‘תיקון’ רגיל, יכול לומר מהתיקון הרגיל את התנ”ך, שהוא דומה לסדר האריז”ל. ויציין לעצמו מערב יום טוב את התוספות שהוסיפו השל”ה ושאר קדושים, כדי לדעת שאינם מהסדר המוכרח.

ואלה הנקודות שצריך לציין לעצמו בתיקון: א. האריז”ל כתב: “ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד’ או של ה’ פסוקים הן בהתחלת איזה פרשה הן בסופה תקראנה כולה”. ובתיקונים הוסיפו גם פרשיות גדולות יותר של ו’ פסוקים וגם פרשיות הרבה יותר גדולות, למשל ‘והיה אם שמוע’. ב. כן הוסיפו בתיקונים על דברי האר”י בפרשיות דלהלן: בפרשת הוספה שאינה מהסדר המוכרח בשלח ענין קריעת ים סוף והשירה אמור וספרתם לכם

נשא ברכת כהנים פנחס וביום הביכורים עקב ועתה ישראל בספר תהילים כמה פרקים מאמצע הספר

בקובץ מצורף להדפסה

Every Chag Is Unique

Every Chag Is Unique

Pesach with it’s chometz, matza, and sippur yetzias Mitzrayim.

Sukkos loaded down with surround sound mitzvos.

Yomim Noraim…you get the picture.

Shavuos?

Nothing at all.

No special requirements or prohibitions.

It’s entirely in your hands.

Some make cheesecake out of it.

Others, perfection of the human condition.

Time to look up some good recipes.

Shavua Tov

Past Shavuos Shiurim

K_sivas Sefer Torah 5776
OS Yisro 5776 Ani Mekabel Torah
Charedim 5774 Talmud Torah
SHR 137 V_Ain Aveira M_chabeh Torah 5778
Talmud Torah Kneged Kulam 5774
Mesilas Yesharim 5774 Ch 4 Torah l’zhirus
Torah Tefilla 5774
Charedim 5774 Shomaya Torah v’tochacha
OS Birchas HaTorah 2 5777
Birchas HaTorah 5777

Yeshivas Rashbi

Chatzos Kollels have become popular in recent years. Only the Zohar emphasizes the importance of this practice. It’s repeated there dozens of times.

 

With the haskama of Rav Moshe Shapiro zt”l I encourage people to learn this way themselves whenever possible.

 

When we can’t, next best is to sponsor someone who can. The ideal subject of learning after chatzos is Kabbala.

 

$1500 will sponsor a talmid chochom learning kabbala in Yeshivas Rashbi for a month.

Stealth Kollel

Twenty years ago a colleague in the Mir discovered a number of talmidei chachomim struggling financially who refused to receive tzedaka. He outsmarted them.

 

They were invited to join a Shabbos kollel paying them nicely for learning they were doing anyway wherever they want. Donors don’t know the recipients, and the recipients don’t even know they’re receiving tzedaka. This is the Stealth Kollel.

 

Stealthily supporting thirty world class talmidei chachomim learning in Yerushalayim. The most ideal form of tzedaka, as stipulated in Bava Basra 9a.

 

There are no expenses and no advertising. 100% tzedaka.

 

Sponsoring one avrech for a month is $1000. But donations of any size are warmly welcomed.