לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Tazria/Mitzora

ספר ויקרא, תזריע, ו׳

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת כו׳ לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן כו׳. דהנה לפעמים יבוא אדם להרהור תשובה, ועושה איזה עובדא להבורא ב”ה, דהיינו תפילה ושאר דברים שעושה, והם אינם בפנימיות לגמרי, מחמת שלא תיקן את עצמו עדיין, ולא עשה תשובה על חטאת נעוריו. וזהו “אדם כי יהיה בעור בשרו שאת” רצה לומר שישא לבבו בקרבו באיזה הרהור תשובה לעבודת השם, “או ספחת” פירוש שיבוא לו הרהור שיחבר עצמו לאנשים צדיקים, כמו ספחני נא כו׳, “או בהרת” שיבוא לו איזה בהירות לעבודתו ית”ש, רק שכל זאת אינו בתמימות לגמרי, רק מבחוץ מראה עצמו כך, “בעור בשרו” ולבו בל עמו לגמרי, אמר הכתוב שזה בא לו מחמת שלא טיהר עצמו לגמרי מחטאת נעורים, וזהו “לנגע צרעת” כמו בשביל נגע צרעת שבו מנעוריו, ולכן “והובא אל הכהן” שזה האדם צריך לבוא לצדיק גדול וגמור שבדורו, והוא נקרא כהן, ואז יחזור בתשובה אצלו לגמרי, ויבוא לו יראה תמימה בפנימיותו. והשם יזכנו לעבדו בלב ונפש בכל מאודינו ולבנו, אמן כן יהי רצון.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Vayikra%2C_Tazria.6.1

Leave a comment