לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Bamidbar

והיו לי הלוים אני ה’ לכאורה אינו מובן הפירוש של “אני ה'”, האיך שייך לשלמעלה הימנו והיו לי הלוים. אך הענין הוא, דהנה הש”י ב”ה בלתי אפשר להשיג מציאותו ית”ש, רק ע”י פעולותיו ונפלאותיו הנפלאים והנוראים, על ידם יכול האדם לדעת ה’ ב”ה. וזהו “והיו לי הלוים” פירוש כשתהיו דבוקים ולווים לי, עי”ז תגרמו שאעשה נסים ונפלאות בעולמי, ויהיו היכולת בידכם להשיג אותי ע”י מפעלי, וזהו “אני ה'” שתדעו אותי שאני ה’. ‎וזהו “אם אין אני לי מי לי”, פירוש אם לא תקנתי מעשי שיהא “אני לי” פירוש שאכיר בוראי ע”י נפלאותיו בכדי שיוכל להקרא “אני”, “מי לי” מה יש לי פעולה שפעלתי. וזהו “אני לדודי” כו’,, פירוש ע”י ידידותי ואהבתי שאני אוהב להש”י ב”ה ועובד אותו, עבודתי גורם שיתקרא “אני” כנ”ל, “ועלי תשוקתו” דעיקר תשוקת הש”י ב”ה שלא יחטא האדם, ויהיה צדיק תמים, וזהו “ועלי תשוקתו” פירוש תשוקתו הם גם עלי, שגם אני משתוקק שאהיה צדיק. וק”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bamidbar%2C_Bamidbar.5.1

Leave a comment