לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Korach

‎וזהו “ויאמר אל אהרן בארצם לא תנחל כו’ אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל”, דהצדיק ברצותו להשפיע לישראל צריך שלא יהא כוונתו להנאת עצמו, וזהו שאמר לו הש”י “בארצם לא תנחל” פירוש שלא יהיה כוונתך לצורך עצמך, רק “אני חלקך” פירושו כנ”ל, שיהא כל כוונתך לדבק עצמך בי שיהא אני חלקך “ונחלתך” יהיה “בתוך בני ישראל”, פירוש ההשפעות שאשפיע להם זה יהיה עיקר נחלתך.

וזהו “ברית מלח עולם הוא”, “ברית” היינו התורה הנקראת ברית, “מלח” ר”ל מלשון ממולח שפירושו מעורב, והיינו כשהצדיק מערב התורה במחשבות קדושות וטהורות כדי שיהא באחדות עם כביכול ב”ה, “עולם הוא” פירוש עי”ז הוא ממשיך הבורא ב”ה בעולם הזה להיות שכינתו בתוכנו ולהשפיע לנו כל טוב.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bamidbar%2C_Korach.14.6

Leave a comment