לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Balak

טובו אוהליך כו’. איתא בגמרא שכל הברכות שנאמרו ע”י בלעם נתבטלו חוץ מן הפסוק הזה מה טובו. והטעם לזה נראה בהקדים לפרש פסוק “ולא אבה כו’ לשמוע כו’ ויהפוך כו'”, יש לדקדק דמעיקרא אמר “ולא אבה לשמוע” משמע שלא רצה לשמוע אליו כלל, והדר כתיב “ויהפוך כו'” משמע ששמע אלא שהפכה לברכה. ונראה שהפירוש כך, דאיתא בגמרא “מתוך ברכתו של אותו רשע אתה יודע מה היה בלבו לקללם אלא שהפך הש”י לברכה”, וכך פירוש הפסוק “ולא אבה” ר”ל שהקב”ה לא רצה לשמוע קללתו ולברכם בברכה שהיא היפך הקללה שחישב בלעם, אלא ברכם בברכה שאינו היפך הקללה, וכוונת הש”י ב”ה היה בזה כדי שלא יסבור בלעם שהקב”ה אינו חפץ לברך את ישראל אך לבטל מהם הקללה שלא תחול ולכך ברכם בהיפך מקללה, ולכן ברכם ב”ה בברכה אחרת למען ידע שכוונתו אינה כי אם לברך את ישראל ממש תמיד, וזהו “ולא אבה כו’ ויהפוך” שהפך מחשבתו שרצה לקללם, והש”י ב”ה ברוב רחמיו לא די שביטל קללתו אף ברכם ברכה אחרת.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bamidbar%2C_Balak.5.1

1 comment

Leave a comment