לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Pinchos

וידבר כו’ פינחס בן אלעזר בן כו’, עד ולא כליתי כו’. ופירש”י לפי שהיו השבטים מבזין אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם כו’ והרג נשיא שבט מישראל לכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן. ויש להקשות וכי הם לא היו יודעין מזה שמצד אב הוא מיוחס ואעפ”כ דברו, ומה הועיל שנכתב בתורה היחוס של אהרן? ‎ונראה לפרש דהנה יש כמה בני אדם שאינם מרגישים איזה דבר אם בא לידם אם לעשות הדבר ההוא או לאו, לפי שאין מבינים לנטות עצמן אם יש מצוה בעשות הדבר ההוא, כי היצה”ר מסמא את עיני האדם לבלתי ראות האמת חלילה, אלא כשרואין צדיק א’ שעושה הדבר ההוא והצדיק הוא עושה הדבר באהבה ויראה כ”כ עד שכל הרואין אותו מעידין על הדבר שהוא מצוה גדולה לעשות כמעשהו, אעפ”י שמתחילה לא ידעו אם יש מצוה בה. כן היה הדבר כאן שאצל השבטים בתחילה לא הבינו את המצוה של הריגת זמרי וכמ”ש שנתעלמה ממנו הלכה, וכשבא פנחס ועשה הדבר הזה בכח קדושתו הגדולה, אז הרגישו כולם פה אחד שזה מצוה גדולה להרוג אותו אעפ”י שהוא נשיא, לכך היה בעיניהם חידוש גדול על פינחס שהיה מצד אם בן פוטי ויעשה דבר גדול כזה מה שלא עלה בלבם כלל שזה הוא מצוה, ואיך בא זה לפינחס לידע מן הסוד ההוא. לכך מתרץ הכתוב לומר לא יהיה הדבר חידוש בעיניכם, הלוא הוא נין אהרן ועמדה לו זכות אהרן, והם שדברו חלילה לא מחמת גנאי דברו, אלא כמתמיהים על עצמם איך לא הרגישו בדבר לעשות כמעשהו הקדושה והטהורה. ‎היוצא לנו מזה, שאחר שעשה פנחס דבר זה הכניס קנאה בלב עם הקודש שמהיום והלאה יביטו על ארחותיהם בעינא פקיחא להיות זריז ונשכר במצות ה’. והנה האדם העובד ה’ מעצמו ולפי שכלו אז אינו יכול להגיע לעלות כי אם עד מקום ששכלו מגיע וכפי שרשו וכח הבנתו, אבל כשאדם רואה מחבירו דבר טוב והוא מקנא עצמו בו עשות ג”כ כך, הקנאה מביאה שיעשה אפילו שלא בדרך הטבע ויכול לעלות למעלה עי”ז, ולכך כתוב “אל תקנא כו’ כי אם ביראת ה’ כל היום”. ‎וזהו “פינחס בן אלעזר כו’ השיב כו'” ע”י “בקנאו את קנאתי בתוכם”, פירוש שהכניס בלב ישראל הקנאה ביראת ה’ כו’, “ולא כליתי” פירוש הדבר הזה הוא דבר שאין בו כליון, “לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום” כי האדם הנקרא עובד ה’ באמת הוא השלם בעובדי’, ומי גרם זה? פינחס בגודל קדושתו, ולכן נתתי לו ברית שלום

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bamidbar%2C_Pinchas.1.1

Leave a comment