לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Masay

ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. נ”ל דהנה לכאורה יש לדקדק. א’ שהיה לו לכתוב “ויכתוב משה את מסעיהם” ומלת “מוצאיהם” הוא מיותר ואין לו פירוש לכאורה. וגם למה נכתבו המסעות הללו וכמו שדקדק רש”י ז”ל. ועוד למה נכתב בכל מסעי “ויחנו” והיה די בכתבו “ויסעו בני ישראל מרעמסס לסוכות” וכן כולם.

‎אך הענין דהנה מ”ב מסעות נכתבו כאן רמז למ”ב עולמות. והנה יש עולם שהוא דין ויש עולם שהוא רחמים ויש עולם שהוא משותף ברחמים, וכן כל עולם ועולם מיוחד לעצמו כל אחד למצותו ותיקונו, אך מחמת שיש בני אדם המקלקלים במעשיהם אשר לא טובים ופוגמים חלילה באיזה עולם, זה נקרא בשם מסעי ע”ד “ויסעו מהר ההר” דאיתא בזוהר פ’ חוקת דנטלי מלאלפא תלמודא כו’ ע”ש לשונו, וצריך הצדיק לתקן מה שקלקלו עולם, וזה נקרא בשם חנייה ע”ד שאמר הכתוב “ויחן ישראל נגד ההר”, ולכן נאמר “ויסעו ויחנו”, ר”ל מה שנסעו מקדמונו של עולם קצת וקלקלו באיזה עולם, “ויחנו” פירוש שהיו הצדיקים שביניהם מתקנים כנ”ל, לכן בפסוק “ויחנו ברתמה” פירש רש”י בפירושו על שם הלשון הרע של מרגלים נקרא המקום רתמה, על שם גחלי רתמים ע”ש, ולא פירש כן בשאר מסעות, בשביל שזה החטא היה בגלוי שהוא חטא המרגלים, וזהו “ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם”, פירוש היינו מה שהצדיקים מוציאים בפיהם בכחם בפנימיותם הקדושה, הם מתקנים את המסעות כנ”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bamidbar%2C_Masei.1

Leave a comment