לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Ekev

ועתה ישראל מה ה’ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה כו’ ללכת כו’ ולאהבה כו’ בכל לבבך כו’. הדקדוק מפורש, מה המקרא חסר עוד מלפרשו שחושב ומונה כל העובדות הללו יראה ואהבה וללכת בכל דרכיו, ומה יש עוד לעשות שאמר הכתוב שואל מעמך כי אם כו’. ונראה לפרש דהנה הבורא ב”ה לא ברא את עולמו רק להטיב לברואים, אך שצריך לזה כלי נכון ומוכשר שיוכל לקבל ההטבה, והנה המשל מי שרוצה לשלוח לחבית יין או דבש ואין לו כלי נאה ויפה, שואל מחבירו זה שיש לו כלי נאה של כסף וממלא אותה יין או דבש ושולח לזה שהכלי שלו, והנמשל מובן, שהאדם הוא הכלי לקבל, וזה הוא הכשרו ותיקונו של הכלי דהיינו האדם שיהיה מוכשר לקבל הטובות והשפעות הבורא ב”ה הוא היראה ואהבה וקיום מצוות ה’ וחוקותיו וכל דרכיו, ואז הוא כלי נאה ויפה, ושואל השי”ת הכלי הזאת וממלא אותה כל טוב.

‎וזהו “מה ה’ אלקיך שואל מעמך”, ר”ל אימתי השי”ת שואל מה שיש עמך, דהיינו הכלי שלך, כדי למלא אותה משפעת טובו וברכותיו, “כי אם ליראה” ר”ל זה בלתי אפשרי כי אם שתעבוד אותו בכל העובדות המנויים והמפורשים בפסוק, ואז תהיה כלי יפה ונאה ומוכשר לקבל, וישאל ממך הכלי שלך, דהיינו את עצמך, “לטוב לך” כדי שייטיב לך, ועל ידך יבואו טובות והשפעות לכל ישראל. וק”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Devarim%2C_Eikev.8.1

1 comment

Leave a comment