לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Shabbos Shuva

דבר אל אהרן אחיך. נראה לפרש דהתורה הקדושה מלמדת לאנשים המוכיחים לבני אדם, שלא יוכיחו לאנשים ליצים וריקנים, אשר בודאי אין דבריהם נכנסים כלל באזניהם, כמו שאמר הכתוב “אל תוכח לץ”, רק לאנשים המקשיבים לקול תוכחה ומוסר ורוצים בתשובה, אליהם יגיד ויורה דרכי התשובה. 

וזהו “דבר אל אהרן אחיך” רצה לומר שהוא אחיך, ורוצה במעשים טובים ויקבל תוכחה ממך, וכה תאמר אליו “ואל יבא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת” פירוש, אם הוא אדם כזה שיש לו כל מיני עיתים לטובה ולרעה, שלפעמים עושה מעשים טובים ולפעמים להיפך, שנכשל חס ושלום לפעמים בעבירה, האדם כזה “אל יבא בכל עת אל הקדש” שאל יכניס עצמו בסודות עליונים, “אשר מבית לפרוכת” פירוש כיון שעשה לעצמו מסך המבדיל בינו ובין הקדושה, לא יכנס בסודות עליונים מיד, רק מתחילה ישוב מעבירות שבידו בתשובה ויתחרט מאד. 

וזהו “אל פני הכפורת” לשון כפרה, שהתשובה והחרטה מכפרת עוון, “אשר על הארון” רצה לומר קודם לימוד התורה יתחרט ויתודה על עוונותיו, ויהיה לימודו לרצון לפניו ית”ש, ו”ארון” רמז על התורה על שם שמונחת בארון, זה העיקר. ואמר הכתוב “כי בענן” פירוש גם אם עשה לעצמו מסך המבדיל, כמו שכתוב “סכות בענן לך מעבור תפלה”, אף על פי כן “אראה על הכפורת” פירוש על ידי התשובה והחרטה יראה אליו השי”ת לקבלו, “ולא ימות” שגדול כח התשובה שמארכת ימים, ואין לך דבר שעומד בפני התשובה. 

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Vayikra%2C_Acharei_Mot.2

1 comment

Leave a comment