לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Haazinu

האזינו השמים ואדברה כו’. נ”ל ע”ד דאיתא בזוהר הקדוש לעתיד כשיבוא משיח צדקינו במהרה יבוא משה רבינו ע”ה וילמוד תורה עם ישראל ויגלה להם הרזין דאורייתא ופירוש התורה הקדושה, ואמר להם משה רבינו ע”ה “האזינו השמים” דהלומדי תורה נקראים “שמים”, וציוה להם שהם ילמדו התורה כאשר יחדשו בה איזה חידוש יהיו בבחינת “האזנה”, דהיינו שיאזינו הדבר מלמעלה בהופעת האור הקדושה עליהם מלמעלה כשלומד הדבר ההוא ואז יפתחו פיהם לדבר בה, וע”י לימוד התורה תגרמו לקרב הגאולה ותזכו לשמוע רזין דאורייתא מפי כמאז ומקדם, וזהו “ואדברה” פירוש שתגרמו שאדבר עמכם לעתיד, במהרה בימינו אמן.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Devarim%2C_Ha’Azinu.1.1

Leave a comment