לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Lech Lecha

או יאמר “לך לך כו׳”, דהנה הצדיק שהוא יודע שהוא משפיע ומחמת זה הוא רוצה לפעמים להשפיע לקרוביו ולתלמידיו, אבל באמת רצונו של השי”ת שלא יעלה על מחשבתו כלל שהוא משפיע, רק שיעבוד השי”ת ב”ה בשלימות והשפע ממילא בא. 

וזהו “ויאמר כו׳ לך לך מארצך כו׳”, ר”ל שלא יעלה במחשבתך כלל דבר הנוגע לארצך כו׳, רק “אל הארץ אשר אראך”, ר”ל שכל עבודתך יהיה רק אל הארץ העליונה והשפע ממילא יבוא. וק”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bereshit%2C_Lech_Lecha.9

1 comment

Leave a comment