לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Vayera

ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה ויאמר אברהם אלקים יראה לו השה לעולה בני. כבר דקדקו קמאי מדוע מייחס העקידה לאברהם ולא ליצחק. ונראה לפרש דהנה באמת אברהם ויצחק ידעו שלא היה דעת הקב”ה לשוחטו, ואברהם שהיה מדתו מדת חסד, הלך בבטחונו שישובו שניהם, כמ”ש “ונשתחוה ונשובה אליכם”, רק שאעפ”כ היו הולכים במסירת נפשם כאילו לשחוט אותו באמת, וזהו “וירא את המקום מרחוק”, פירוש ‘המקום’ רמז הגם שהיה רואה שיצא ממנו יעקב שנאמר בו ‘ויפגע במקום’, אעפ”כ היה מרחיק מלבו המחשבה זאת, מחמת שהיה הולך בשלימותו כנ”ל. 

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bereshit%2C_Vayera.10.1

Leave a comment