לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Toldos

ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירוש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני, ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך אבי ברכני גם אני אבי כו’, ויאמר אליו הנה משמני ארץ כו’.ויש לדקדק למה המתין יצחק עד שאמר עשו “הברכה אחת” כו’, ולא בירך אותו מיד כשאמר לו עשו “הלא אצלת לי ברכה”. גם לכאורה כמו זר נחשב שיצחק ירצה לברך את עשו ולא את יעקב.

אך הענין, דיצחק היה רוצה לברך את עשו בגשמיות ואת יעקב ברוחניות כידוע, וכשראה עשו שבירך יצחק את יעקב בברכה הראויה לו לעשו, צוח ואמר לאביו “הלא אצלת כו'”, עכשיו שברכת את יעקב בגשמיות, דהיינו שהם נשפעים מג’ עולמות עב”י, הלא ברכה שהיא מעולם אצילות מגיע לי, וזהו אצלת לי וכו’. והשיב לו אביו “הן גביר שמתיו כו’ וכל אחיו כו’ ודגן ותירוש כו'”, רמז השלשה ברכות הוא נגד שלשה עולמות הנ”ל נתתי ליעקב אחיך, “ולך אפוא מה אעשה בני”, פירוש היא הברכה מעולם העשיה שאברך אותך בה, וזהו מה “אעשה” דווקא, ר”ל מעולם עשיה. ואמר לו עשו בנו “הברכה אחת היא לך אבי”, פירוש שגם בגשמיות בעולם עשיה תמצא עוד ברכה לברכני ג”כ, ומיד ברכו בברכת גשמיות, אבל כשאמר לו תחילה לברכו בברכת רוחניות כנ”ל “הלא אצלת”, לא היה פונה כלל לדבריו ולא השיב לו כלום ועשה עצמו כלא ידעו והשיב לו “מה אעשה”. וק”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bereshit%2C_Toldot.10.1

Leave a comment