לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Vayetzei

וישא יעקב רגליו כו׳, ע”ד הרמז, דהנה צדיק הוא כוללות ישראל והוא מעלה כל השפלות אשר נעשה בישראל חלילה להביאם אל הקדושה, וזהו “וישא יעקב רגליו” ר”ל דגם פושעי ישראל מלאים מצוות כרמון רק שאין כח בהמצוה שתעלה במעלות קדושים מחמת עבירות המכבים אותה והורידו אותה לרגלים למטה, והצדיק העובד באמת מוציא הקדושה מהקליפה ומעלה אותה להשי”ת ב”ה, וזה הוא “וישא יעקב” הוא הצדיק הנקרא בשם יעקב, הוא מעלה ומנשא למעלה את “רגליו”, ר”ל הקדושה שנפלה אל הרגלים “וילך ארצה בני קדם” ר”ל נעשה הולך עם הארציות, “בני קדם” ר”ל הנוגע להבורא ב”ה שהוא קדמונו של עולם.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bereshit%2C_Vayetzei.3.1

Leave a comment