לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Shabbos Rosh Chodesh Chanuka

עוד פירוש “כי תשא את ראש”, נ”ל דאיתא בגמרא “נר מערבי היה דולק, ממנו היה מדליק וממנו היה מטיב”, י”ל דחז”ל רמזו בדבריהם הקדושים על הצדיק שהוא נקרא “נר מערבי”, ע”ד דאיתא בגמרא “למה נקרא שמה בבל שבלולה במשנה וגמרא ואגדות כו'”, כמו כן הצדיק הוא מעורב בו כל מיני קדושות, אהבה ויראה ורוממות אל, תורה ותפילה וצדקה, תשובה וגמילות חסדים וכדומה, ולכן נקרא “נר מערבי” לשון מעורב, וגם “מערבי” הוא לשון עריבות ומתיקות, שהצדיק הוא ערב ומתוק בכל מיני מתיקות, וזה הפירוש “ממנו היה מדליק”, הם בני אדם המתחברים עם הצדיק גם הם מדליקים נרותיהם, הם נשמתם, באהבה ויראה להבורא ב”ה, “וממנו היה מטיב” פירוש ע”י הצדיק מטיב הש”י ב”ה לעולם כל מיני השפעות.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Shemot%2C_Ki_Tisa.3.1

Leave a comment