לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Vayigash

או יאמר “ויגש כו’ כי כמוך כפרעה”. יש לומר מאחר דסתם הכתוב ולא נאמר אל מי גש רק “אליו” סתמא, נוכל לומר דקאי על הקב”ה, שהצדיק נקרא יהודה והוא מגיש אליו ית”ש בתפילה להתפלל על עצמו, “ויאמר בי אדוני כו’ ואל יחר אפך בעבדך”, רק תמיד תגדיל חסדך עמי ואל תדקדק אחר מעשי, “כי כמוך כפרעה”, פירוש למה תדקדק עמי מאחר שבלתי אפשרי לכונן את מחשבותי לדבר אחד, ולפעמים תחזק מחשבתי לעלות במחשבתי למעלות גדולות העליונים במדריגת צדיקים שהם “כמוך” שהצדיק גוזר והקב”ה מקיים, ולפעמים תחלש מחשבתי ולהבל דמה מעשה תעתועים “כפרעה” שהוא אותיות עור”ף שהיא רמז לקליפה, וכי על זה תפקח עיניך לדקדק אחר מעשי, לכן עשה עמי צדקה וחסד. וק”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bereshit%2C_Vayigash.2.1

1 comment

Leave a comment