לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Shemos

וירא אליו ה’ בלבת אש מתוך הסנה כו’. נראה לפרש דהנה השורש הוא לאדם שישבר את מידותיו כמו השנאה והקנאה והגאוה והתאוה והחמדה וכדומה כל המידות המגונות, צריך שיתקנם ומתוך כך יכול האדם לבוא למדריגה גדולה ולמראות גדולות והתלהבות ודביקות גדול בעבודת הבורא ית”ש. וזהו “וירא כו’ בלבת אש מתוך הסנה”, פירוש מתוך המידות המגונות שהם כקוצים, בא אל מדריגה שהיה לו התלהבות אש, “וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל”, פירוש שראה שהיה לו התלהבות גדול ואעפ”כ לא נפרד ממנו כל המידות המגונות לשרוף אותם לגמרי, “ויאמר אסורה נא (ואראה)”, פירוש אסורה נא לגמרי מן המידות המגונות, “ואראה את המראה הגדול”, אז אבוא אל מדריגות גדולות לראות מראות גדולות, “מדוע לא יבער הסנה”, “יבער” לשון ובער בשדה אחר, ור”ל מדוע לא יכלו ויסורו לגמרי המידות המגונות שהם כסנה.

‎וזהו פירוש “מראות נגעים”, ר”ל נגעים הם המידות המגונות, וכשמתקן האדם מידותיו יוכל לבוא למדריגות גדולות כנ”ל, “בהרת (עזה כשלג)”, פירוש אם יש לו איזה מידה מגונה שהיא נגע בגופו של אדם כבהרת, “עזה”, פירוש צריך להיות עז כנמר להתגבר מאוד עד שיתקנה שתהיה “כשלג” ע”ד “אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו”, “שניה לה כסיד כו'”, ר”ל אחר זה יכול הוא לבוא עוד למדריגה “כסיד ההיכל” רמז לקדושה עליונה. 

“וירא ה’ כי סר לראות”, שהשי”ת ראה שמשה רבינו ע”ה רוצה להסיר כל המידות לגמרי כדי לראות כנ”ל, שיוכל לבוא לידי ראיית מראות גדולות, וזה בלתי אפשרי עד שיבוא משיח צדקינו ואז והעביר ה’ רוח טומאה מן הארץ לגמרי, “ויאמר אל תקרב הלום”, פירוש שאמר לו השי”ת זה בלתי אפשר שתקרב אל המדריגה הזאת, אלא “של נעלך מעל רגליך”, “של” הוא לשון שאלה, היינו שזה יהיה אצלך כדבר המושאל ובלתי אפשרי להסיר לגמרי עד ביאת המשיח במהרה, “כי המקום כו’ אדמת קודש הוא”, פירוש אלא שצריך אתה לראות להתאמץ בכל המקומות שיש בו איזה חומריות לקדש אותו הדבר. וק”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Shemot%2C_Shemot.12.1

1 comment

Leave a comment