לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech B’shalach

זכור את אשר עשה לך עמלק וכו’. דאיתא וילכו שלשה ימים בלא מים, בלא תורה, וע”י זה בא עמלק וילחם בישראל, וזה רמזה לנו התורה שלא יהיה אדם מישראל ג’ ימים בלא תורה ח”ו, כי ע”י זה יתגשם היצה”ר ח”ו במאוד, ולכן צריך האדם להתחזק מאד ולעסוק בתורה תמיד. וזהו “זכור את אשר עשה כו'”, שהיה לו כח ע”י ביטול תורה מישראל, ומהראוי היה להתגבר ולהתחזק מאד ללמוד תורה לשמה, “ואתה עיף ויגע”, פירוש שאעפ”כ עדיין אתה עיף ויגע מלעסוק בתורה “ולא ירא אלהים”. 

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Shemot%2C_Beshalach.12.1

1 comment

Leave a comment