לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Tetzaveh

ואתה תצוה את בני ישראל וכו’. נראה לפרש בצירוף הפסוק שאמר דוד המלך ע”ה “רבות עשית אתה ה’ אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וכו'”. נ”ל דהנה לכאורה יש להבין האיך אפשר שהצדיק יפעול נפלאות לרפאות החולה ולהתיר אסורים וכדומה, הלא אין כל חדש תחת השמש, או כשהצדיק מחדש סודות התורה מהיכן היתה זאת להצדיק? אך הענין הוא, דהנה השי”ת ב”ה עמיה שריה נהורא, והנה כתיב “ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור”, יש לומר הפירוש דהיינו באומרו “יהי אור ויהי אור”, ר”ל שנתהוה אור חדש שם במקומו ומשם נמשך האור למטה, ונמצא השורש נשאר למעלה, וכן כל דבר ודבר עשה הקב”ה שורשו למעלה וכל הנעשה למטה הוא ע”י התנועה שאדם מנענע מתנועע השורש למעלה ונמשך הדבר למטה. ‎וזהו “רבות עשית”, ר”ל שהרבה סיבות ופעולות פעלת ועשית “אתה ה'”, ונמצא שהשורש הוא למעלה, לכן “נפלאותיך” שאנו מחדשים, דהיינו רפואה ופרנסה וכל דבר, “ומחשבותיך” דהיינו סודות התורה, “אלינו” אנחנו יכולים לעשות הכל. ‎וזהו שאמר הפסוק שאמר הקב”ה למשה רבינו “ואתה תצוה”, לשון צוואה הוא נופל על השפעות ברכה ורחמים, כמ”ש וצויתי את ברכתי וכו’, ואמר הקב”ה “ואתה”, וי”ו מוסיף על הענין, דהיינו גם אתה תצוה ברכות והשפעות לישראל, כי הכל מצווה ועומד מפי הקב”ה ורשום הכל בשורשו, רק גם “אתה תצוה” לנענע השורש העליון

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Shemot%2C_Tetzaveh.1.1

Leave a comment